Forside
Forside

Hvad er en friskole?

Om friskoler

En friskole er en grundskole (0--10. klasse), der som regel er oprettet på initiativ af en gruppe forældre, som et alternativ til en folkeskole.

De ca. 550 friskoler i Danmark er grundlagt på mange forskellige værdigrundlag og pædagogiske grundsyn.

På en friskole gør forældrene brug af grundlovens bestemmelser om, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Forældre kan altså frit vælge at indskrive deres barn på en friskole, der således ikke er underlagt lovgivning om folkeskolen, men fungerer under friskoleloven. Friskoleloven giver skolerne mulighed for at; ”..give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning..” så længe at undervisningen ”..står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.”

Det betyder, at elever, der går ud af 9. klasse på en friskole, skal have modtaget undervisning, der giver dem samme mulighed for at komme videre i uddannelsessystemet, som elever, der har gået på en folkeskole.

Økonomien på en friskole

Udgifterne til at drive en friskole finansieres i grove træk ved hjælp af:

- Et statsligt tilskud pr. elev (der udbetales et beløb, der (i 2023) svarer til 76 % af udgifterne til en folkeskoleelev).

- Forældrebetaling (I Danmark er den gennemsnitlige forældrebetaling pr. år 15.282 kr. inkl. SFO).

- Andet: På ca. 9 ud af 10 friskoler varetager forældrene f.eks. opgaver såsom rengøring og vedligeholdelse, der ellers ville have udgjort en udgift

for skolen.

Se evt. denne lille film fra Dansk Friskoleforening om den danske friskoletradition:

https://www.youtube.com/watch?v=hV5CZ7EZWzo&t=560s

Hvorfor vælge en friskole til sine børn?

Frihed til at tage stilling og vælge

Når man vælger at have sine børn på en friskole, har man mulighed for at blive ”fri”. Fri af de mange bestemmelser i folkeskoleloven og dermed fri af de centralt fastsatte bestemmelser om hvordan skole og pædagogik skal tænkes og udføres. Det betyder, at man selv har mulighed for at vælge hvilken type skolegang og hvilken værdimæssig dannelse, man ønsker for sit barn. Man lægger måske vægt på et særligt pædagogisk grundsyn, en særlig tilgang til indlæring eller et særligt livssyn eller religiøs overbevisning.

Mange forældre finder frihed og tryghed i muligheden for at vælge og direkte præge det miljø, i hvilket barnet skal bruge mange af sine vågne timer gennem 10 års skolegang.

Fællesskab

Ingen opretter og driver selvsagt en friskole alene, og derfor vil ånden i en friskole være dybt præget af den fællesskabsfølelse, der opstår mellem forældre, som har fundet sammen på baggrund af fælles livsværdier og ønsker for deres børn. Når ens familie bliver en del af en friskole, bliver man også samtidig en del af et stort fællesskab, der holdes sammen af at drive et fælles projekt, som alle er investerede i og bidrager til.

På Sorø Friskole

På Sorø Friskole er det vigtigt for os at værne om disse grundlæggende friskoleværdier. Vi gør os umage med at kommunikere tydeligt om skolens værdigrundlag og særlige pædagogiske tilgange, så det er nemt for familierne at forholde sig og tage stilling. Vi holder optagelsessamtaler med alle elever og deres familier, fordi det er vigtigt for os, fra start, at afstemme om friskolens og familiens værdier, ønsker og forventninger stemmer overens.

Vi anser fællesskaberne i og omkring skolen som fuldstændigt grundlæggende og bærende for skolens eksistens. Det være sig det store fællesskab mellem alle skolens interessenter; forældre, elever, personale, befolkning i lokalområdet osv. men også hverdagens mindre enheder af fællesskaber mellem elever indbyrdes, i forældregrupper osv. På Sorø Friskole vil vi derfor værne om og gøre en aktiv indsats for at styrke disse små og store fællesskaber gennem hele skolens levetid.

Hvad indebærer det at have børn på en friskole?

Som det fremgår af det ovenstående, er der særligt to områder, som er centrale, når man skal beslutte sig for at have sine børn på friskole. Dels må man aktivt tage stilling til skolens værdier og pædagogiske grundlag og dels må man være indstillet på at tage aktivt del i et stort fællesskab, som et friskole projekt er.

Stillingtagen

Inden man melder sit barn ind på en friskole, er det vigtigt at undersøge skolens værdigrundlag og tanker om pædagogisk praksis nøje og forholde sig til om dette passer til ens familie og de ønsker man har for sine børns skoletid. Dernæst skal man selvfølgelig gøre sig praktiske overvejelser omkring logistikken i hverdagen og familiens mulighed for og lyst til at deltage aktivt i friskolefællesskabet.

Fællesskab

På en friskole afhænger mange ting - lige fra stemningen i hverdagen til skolens overordnede økonomi af forældrenes positive opbakning og aktive bidrag. En bestyrelse skal dannes af forældre, der ønsker at gøre en særlig indsats og er særligt interesserede i at sætte deres præg på skolens drift og udvikling. Selv den mest aktive bestyrelse, kan dog ikke skabe friskole alene, så opbakning og engagement hos den samlede forældregruppe er helt afgørende for en friskoles overlevelse og kvalitet. Når man overvejer friskole til sit barn, må man derfor overveje om man har tid og lyst til at tage aktivt del i sit barns skolegang - f.eks. til klassefester, på arbejdsdage osv.

Kilder:

https://www.friskolerne.dk/hvad-er-en-friskole/fakta-og-myter-om-friskoler

https://faktalink.dk/titelliste/musl/muslmusl?check_logged_in=1

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1111

https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/rammer-for-undervisningen/staa-maal-med-kravet