Logo
Logo

Lektier gives med omtanke

På Sorø Friskole anvendes lektier som et pædagogisk redskab til at fremme læringen, frem for af vane eller tradition. Det skal altså give mening at få lektier med hjem. Lærerne er opmærksomme på, at opgaverne er motiverende for det enkelte barn og opleves meningsfulde. Det er vigtigt at opgaven passer til barnets evner og at barnet forstår, hvad formålet med lektierne er. Mængden af lektier bør ikke være større, end at de kan følges op af læreren i den efterfølgende undervisning. Lektierne kan også være af praktisk art. Der vil være løbende dialog med forældrene om brugen og graden af lektier.

Vores bevæggrund for at tilvælge lektier er, at det er et redskab, der kan være med til at binde bånd mellem skole og hjem. En nøje udvalgt mængde af lektier giver jer forældre mulighed for, at være en del af jeres børns læring og lader jer få indblik i, hvad der foregår i skolen og mulighed for at tage aktivt del heri.

Vi er opmærksomme på, at hverdagen i mange familier er travl, og at forældre ikke kan hjælpe, hvis ikke de har overskud til det. Derfor har vi fokus på, ikke at give barnet flere lektier med hjem, end hvad der er overskud til at hjælpe med. Det gør vi, for at sikre at de lektier, der laves i samarbejde med forældrene, bliver så meningsfulde som muligt.

Fokus på elevernes egen læringsproces fremfor karakterer

Sorø Friskole er karakterfri indtil 8. klasse jf. de gældende regler for folkeskolens afgangseksamen. Fokus ligger i stedet på at værne om og bygge på elevernes naturlige nysgerrighed og lyst til at lære. I undervisningen er elevernes læringsproces i fokus og eleverne inddrages i udvælgelse af indhold, planlægningen af undervisningen og egen udviklingsproces. Der bruges derfor andre evalueringsformer end netop karakterer - f.eks. elevens egen portfolio-mappe med dokumentation af projektarbejde, personlige målsætninger og egen oplevet læringsproces.

Lærerne vil løbende holde sig ajour med elevernes faglige standpunkt i de grundlæggende fag med det formål at tilrettelægge undervisningen bedst muligt efter elevernes aktuelle niveau, samt at opfange eventuelle behov for særlige indsatser.

Forældrene informeres løbende om lærerens oplevelse af elevens arbejdsprocesser og udviklingsproces og der gives en samlet mundtlig eller skriftlig status minimum én gang årligt.

Klædt på til 9. klasses afgangseksamen

Sorø Friskole tilbyder folkeskolens afgangseksamen. Eleverne præsenteres i løbet af deres skolegang for et bredt faglig indhold og opnår færdigheder i at arbejde med selvdefinerede problemstillinger, strukturere egne læreprocesser, samarbejde på tværs af forskelligheder og interesser, fremlægge resultater for andre og give og modtage feedback. Således opbygger eleverne kompetencer, der ruster dem til at gå til afgangseksamen som afslutning på deres skolegang.

I løbet af skoleåret på 9. klassetrin vil eleverne desuden gennem målrettede forløb få mulighed for at lære de forskellige konkrete prøveformer i de forskellige fag at kende og således er der i 9. klasse eksplicit fokus på at ”lære at gå til eksamen”. I disse forløb vil både skriftlige og mundtlige ”øve-eksamener” indgå, hvor eleverne får erfaringer med konkrete prøveformer og modtager evaluering - herunder får de karakterer for deres konkrete præstationer, men de modtager også konstruktiv og fremadrettet feedback og sparring.

Ved at have et læringsorienteret fokus på målrettet eksamenstræning i 9. klasse muliggøres det, at undervisningen fra 0.-8. klasse så vidt muligt holdes fri af en karakter-drevet præstationsdimension og i stedet bevarer fokus på elevernes mere interessedrevne læring og engagement i virkelighedsnære, autentiske og meningsfulde projekter og aktiviteter.

Folkeskolens afgangseksamen består af: En bunden prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse, fem lovbundne prøver i 9. klasse og to udtræksprøver i 9. klasse. Derudover skal der gives standpunktskarakterer to gange om året i 8. og 9. klasse.