Forside
Forside

Værdier

Naturnær skoledag og dannelse

Naturen som ressource

Bæredygtighed (individuelt, relationelt, samfundsmæssigt og globalt).

Rum, krop og sanser

Medbestemmelse

Kreativitet og fantasi

Lyst til læring

Aktiv deltagelse

Nysgerrighed

Meningsfuld skole - set fra barnets perspektiv

Leg (barndommens værdi)

Det hele menneske

Ligeværdige relationer

Trygge fællesskaber

Børnenes skole

Plads til forskellighed

Skole i samfund/verden

Menneske-/ børnesyn

Børn er socialt rettede væsener, der gør det godt, hvis de kan.

Børn er meningsskabende og intentionelle individer, der altid har en grund til at gøre, som de gør.

Børn har iboende vækstbehov - lyst til udvikling/læring (nysgerrighed, virketrang, kreativitet, energi).

Børn er kompetente, men ”på vej”, så de laver masser af fejl. Fejlene er en forudsætning for udvikling.

Trivsel og udvikling forudsætter opfyldelse af basale fysiske behov:

  • Søvn/hvile
  • Sikkerhed
  • Næringsrig kost
  • Fysisk aktivitet

Trivsel og udvikling forudsætter opfyldelse af basale psykiske behov:

  • Autonomi (selvbestemmelse)
  • Kompetence (følelse af mestring)
  • Socialt tilhørsforhold (trygge relationer)

Børns selvværd skabes i mødet med andre. Barnet vil opleve sig værdifuldt, hvis det mødes, som et værdifuldt individ.

De voksnes tilgang ”smitter” børnene: Børn der bliver mødt med respekt, kan møde andre med respekt. Børn der bliver mødt med empati og omsorg, kan møde andre med empati og omsorg osv.

Børn har brug for trygge ligeværdige relationer til rolige, ansvarlige og mentaliserende voksne.

Børn og voksne er ligeværdige i relationen, men har ikke ligebyrdigt ansvar. Det er den voksnes ansvar at skabe trygge rammer og rutiner og det er den voksnes ansvar at skabe bæredygtige relationer.

Udviklings-/ læringssyn

Læring på børnenes præmisser

Børn lærer/udvikler sig ved at vi understøtter og udbreder deres i forvejen aktive og nysgerrige udforskning af verden. Legen er barnets naturlige udviklingsaktivitet.

Læring som aktiv deltagelse

Børn lærer/udvikler sig ved at være aktive deltagere i fællesskaber, hvor man meningsfuldt er sammen med nogen om noget. Aktiv deltagelse fordrer indre motivation.

Læring med alle sanser

Børn lærer/udvikler sig ved at få erfaringer og oplevelser, der involverer både tanke/refleksion, krop, sanser og følelser.

Nærmeste udviklingszone

Børn lærer/udvikler sig med udgangspunkt i deres aktuelle udviklingsniveau (som ikke er defineret af deres biologiske alder) og skal derfor mødes med passende udfordringer. De lærer af at være sammen med andre (voksne eller andre børn) som kan være rollemodeller, inspirere og ”bygge bro” til næste udviklingsniveau.

Pædagogiske tilgange

Relationsfokuseret (systemisk).

Anerkende/ligeværdig.

Fokus på hele mennesket (kognitiv, følelsesmæssig, social og kropslig udvikling).

Natur/kropslighed/ro/balance

Den voksnes rolle:

Ansvar for den gode stemning og de trygge relationer.

Ansvar for at barnet føler sig set, mødt og forstået.

Tilpasse krav, så barnet har størst mulig chance for at lykkes.

Støtte elevernes indbyrdes relationer og forståelse af hinanden.

Tæt samarbejde med forældre.

Tilgange til læring

Projektbaseret læring

Fagkurser/værksteder

Praktisk/oplevelsesorienteret læring

Leg & læring

Læringsproces over læringsmål

Differentiering (dynamisk holddeling)

Den voksnes rolle:

Skabe forudsigelighed og tryghed gennem rutiner og positiv ledelse.

Skabe rummelig læringskultur med mange muligheder for meningsfuld deltagelse (inkl. deltagelse på barnets eget faglige niveau).

Inspirere, begejstre og udfordre.

Følge elevernes initiativer og optagethed så vidt, det giver mening.

Dannelse

Dannelsesmål på flere niveauer:

Menneske som individ - for sig selv

Sund selvfølelse, identitet, virketrang, balance, mening, holdning.

Menneske i relation - for andre

Empati, omsorg, tryghed, værdien af forskellighed.

Menneske i samfund - for fællesskabet

Demokrati, ligeværd, dansk kultur, medansvar, deltagelse, rettigheder, pligter.

Menneske i verden - for verden

Ansvar og omsorg for mennesker, natur og jordklode, handlekompetence.

Uddannelse

Læringsproces før Læringsmål:

Børnene skal (bevare) lysten til at lære og de skal lære kunsten at tilegne sig nye kompetencer. De skal mestre og være bevidste om de grundlæggende læringsprocesser, så de hele livet kan lære det, de har brug for.

Spørgsmål ændres fra ”Hvad skal vi lære?” til ”Hvad kan vi lære af denne aktivitet?”.

Bredt uddannelsesbegreb:

Læring om livet er lige så værdifuld som formel skole-læring.

Faglig læring er både viden, forståelse, færdigheder, sammenhænge, anvendelse og kompetencer til at handle.

Undervisningen følger undervisningsministeriets Fælles Mål:

På Sorø Friskole skal alle børn præsenteres for et bredt udvalg af fagligt indhold inden for de forskellige fagområder og de skal have mulighed for at fordybe sig, hvor det er meningsfuldt for dem.

Det er skolens mål, at alle elever som minimum kan bestå Folkeskolens Afgangseksamener efter 9. klasse. Det er dog udgangspunktet, at alle børn har deres egen vej og forskelligt tempo i processen.

Undervisningen tager udgangspunkt i traditionelle fagområder:

Humanistiske fag (sprog/kultur inkl. dansk)

Naturfag (inkl. matematik)

Praktiske/musiske fag

Men anvendes med særligt fokus på:

Det verdens- og virkelighedsnære indhold

Fokus temaer, hvor fagene anvendes i sammenhæng og naturlig kontekst.

Meningsfuldt indhold i forhold til børnenes levede hverdag.

Autentiske problemer og projekter.